Avtalevilkår

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

Dette er Freska Norway AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 20 October 2018.

Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende standardvilkår er gjenstand for endring og at slike endringer vil ha virkninger for eksisterende kundeforhold mellom forbrukere og Freska Norway AS etter 30 dagers foregående varsel.

Standardvilkårene er publisert på Selskapets nettsider www.freska.no.

1. Om Selskapet

Wipe AS (Selskapet) tilbyr rengjøring av bolig (Tjenesten) til personer som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (Forbruker) som bestilles gjennom Selskapets nettside www.freska.no eller Selskapets representant.

2. Bestilling, avbestilling og oppsigelse

Forbruker er bundet av bestilling av Tjenesten når den er sendt til Selskapet gjennom Selskapets nettsider eller gitt til Selskapets representanter. Avtale om Tjenester mellom Forbruker og Selskapet ansees inngått når Selskapet har bekreftet Forbrukers bestilling ved melding. Ved avtaleinngåelse innhenter Selskapet rutinemessig kredittopplysninger om Forbruker.

Forbruker kan kostnadsfritt avbestille Tjenesten inntil førtiåtte (48) timer før starttid for utførelsen av Tjenesten. Ved kanselleringer senere enn førtiåtte (48) timer, men før tjuefire (24) timer før starttid for utførelsen av Tjenesten, vil Forbrukeren få refundert 50% av kostnadene for Tjenesten. Kanselleringer som gis mindre enn tjuefire (24) timer før starttid for Tjenesten refunderes ikke. Kanselleringer grunnet sykdom refunderes fullt ut mot fremvisning av legeerklæring, så sant kanselleringen er varslet før avtalt starttid for Tjenesten. Om Freska ikke gis tilgang til hjemmet til avtalt tid, f.eks. ved manglende oppmøte eller manglende tilgang til nøkkel, anses Tjenesten som kansellert med mindre enn tjuefire (24) timers varsel. Kanselleringer gjøres på e-post til post@freska.no eller på telefon 992 33 733

Abonnementsavtaler løper til de blir sagt opp av Forbruker. Oppsigelse av abonnement skjer til post@freska.no. I henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett av 2014 har Forbruker rett til å gå fra avtale om kjøp av tjeneste i inntil 14 dager etter inngåelse av avtale. Forbrukeren er innforstått med at dersom Forbrukeren ønsker at levering av Tjenesten starter før utløpet av angrefristen, kan angreretten ikke benyttes etter at Tjenesten er levert. Ved bruk av angreretten etter 48 timer før det tidligste tidspunktet som Tjenesten skal utføres, har Forbrukeren ansvar for å betale gebyr på NOK 435, tilsvarende èn (1) time, for kostnader som er påført Selskapet. Meldingen om at Forbrukeren benytter sin angrerett ved å sende utfylt angrerettskjema til post@freska.no.

3. Kampanjer

Ved bruk av kampanjekoder på abonnementstjenester krever Freska at man gjennomfører minst to (2) rengjøringer. Hvis abonnementet avbestilles etter en (1) rengjøring, reserverer Freska seg muligheten til å belaste kunden for beløp tilsvarende rabatten som ble gitt i forbindelse med kampanjen.

4. Om Tjenesten

Når bindende avtale mellom Forbruker og Selskapet foreligger, skal Selskapet sørge for at Tjenesten blir utført i henhold avtalen. Selskapet er forpliktet til å sørge for at Tjenesten blir utført på en god måte. Det vises for øvrig til Lov om håndverkertjenester av 1989. Ved utføring av Tjenesten benytter Selskapet samarbeidspartnere (Utførende renholder). Utførende renholder medbringer utstyr og midler som er nødvendig for utførelse av Tjenesten. Personopplysninger om Forbrukeren behandles i tråd med Lov om behandling av personopplysninger av 2000, og behandles bare i den grad som er nødvendig for å oppfylle Selskapets forpliktelser i henhold til avtalen med Forbruker og i henhold til Selskapets privacy policy publisert på www.freska.no/privacy-policy.

5. Vederlag og betalingsbetingelser

Vederlaget for Tjenesten blir beregnet ved bestilling på grunnlag av Forbrukerens opplysninger (Vederlag). Dersom det skulle vise seg at Tjenesten har et større omfang enn Forbrukenes opplysninger skulle tilsi, kan Selskapet ensidig justere Vederlaget i henhold til den enhver tid gjeldende prisliste for Tjenester av tilsvarende omfang. Ved bestilling av abonnement belaster Selskapet Forbrukerens kredittkort ved bestillingstidspunktet. Deretter ved neste rengjøring, belastes kunden fem (5) dager før tidspunktet for utføringen av rengjøringen. Ved avtale om at Tjenesten skal utføres ”en gang” belastes Forbrukerens kredittkort ved bestillingstidspunktet. Dersom Forbrukeren ikke har dekning på kredittkortet ved tidspunkt for trekk, vil Selskapet prøve å trekke kortet dagen etter. Hvis betalingen ikke går igjennom ved forsøk nummer to, vil vi ta kontakt. Dersom det ikke løser seg har Selskapet rett til å stanse utførelsen av Tjenesten inntil fullt oppgjør finner sted.

6. Forbrukerens medvirkning

Forbruker plikter å medvirke slik at Tjenesten kan utføres på en god måte. Forbrukeren skal ved bestilling opplyse om særlige forhold som Selskapet skal ta i betraktning ved utførelsen av Tjenesten. Bolig som skal rengjøres skal være ferdig ryddet og ellers i sedvanlig stand fra og med det tidligste tidspunktet når Tjenesten skal utføres. Forbruker skal besørge at Utførende renholder får adgang til boligen fra og med det tidligste til og med det seneste tidspunktet for når Tjenesten skal utføres, eventuelt etter nærmere avtale med Selskapet. Forbruker skal besørge at Utførende renholder har tilgang på varmt og kaldt vann, samt strømuttak, under utførelsen av Tjenesten. Forbruker skal besørge at det ikke foreligger forhold ved boligen som utgjør en fare for Utførende renholder. Utførende renholder kan avbryte utførelsen av Tjenesten dersom han eller hun mener utførelsen er uforsvarlig ut fra hensynet til helse, miljø og sikkerhet. Forbrukeren belastes fullt ut for Tjenesten selv om Tjenesten ikke kan utføres på grunn av manglende medvirkning fra Forbrukeren.

7. Reklamasjon, forsinkelse og mangel

a. Reklamasjon

Eventuelle reklamasjoner rettes til Selskapets e-postadresse post@freska.no uten ugrunnet opphold. Det samme gjelder ved mistanke om tyveri.

b. Mangel

Mangel foreligger dersom Tjenesten ikke er utført i henhold til det Forbrukeren kan kreve og det som ellers er avtalt. Mangel foreligger likevel ikke dersom avviket skyldes forhold på Forbrukerens side, herunder, men ikke begrenset til Forbrukerens manglende medvirkning. Forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påropes innen 48 timer etter utført Tjeneste. Dersom mangel foreligger kan Forbrukeren kreve retting, prisavslag eller heving og erstatning. Dersom det foreligger en mangel kan Selskapet rette mangelen innen rimelig tid. Selskapet bærer kostnaden med dette. Avslår Forbrukeren slik retting bortfaller Forbrukerens krav på prisavslag. Dersom Selskapet ikke har mulighet til å rette mangelen kan Selskapet gi et forholdsmessig prisavslag på utført Tjeneste. Dersom det skulle vise seg at det ikke foreligger mangel ved utført Tjeneste vil Forbrukeren kreves for Selskapets kostnader i denne forbindelse.

c. Forsinkelse

Forsinkelse foreligger dersom Tjenesten ikke er utført innenfor tidsrom som er avtalt med Selskapet. Forsinkelse foreligger likevel ikke dersom dette skyldes forhold på Forbrukerens side, herunder, men ikke begrenset til Forbrukerens manglende medvirkning. Er Tjenesten forsinket, men utført, må Forbrukeren underrette Selskapet om at forsinkelsen påberopes innen 48 timer etter at Forbrukeren fikk vite at Tjenesten ble utført for å kunne gjøre gjeldende krav om heving og erstatning. Dersom forsinkelse foreligger kan Forbrukeren kreve at Tjenesten utføres eller kreve heving av avtalen og erstatning. Forbrukeren kan heve avtalen dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning. En Forbruker som har krevd at Tjenesten utføres, kan likevel ikke heve avtalen dersom Tjenesten blir utført innen rimelig tid eller innen den frist Forbrukeren har satt. Er det før tiden for utføring eller under utføringen klart at Tjenesten ikke vil bli utført uten forsinkelse som gir Forbrukeren hevingsrett, kan Forbrukeren heve avtalen allerede før tiden for oppfyllelse.

8. Erstatning

Forbrukeren kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller mangel. Dette gjelder likevel ikke i den grad det godtgjøres at tapet skyldes en hindring som er utenfor Selskapets kontroll, og som Selskapet ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. For skade på annet enn de ting eller eiendomsdel Tjenesten gjelder eller på annet enn noe som har nær og direkte sammenheng med det Tjenesten gjelder, kan Forbrukeren kreve erstatning med mindre Selskapet godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på Selskapets side. Det samme gjelder dersom ting eller eiendom er påført skade mens den var i Selskapets varetekt eller for øvrig under Selskapets kontroll. For tap ellers i forbindelse med Tjenesten som ikke er en følge av forsinkelse eller mangel, er Selskapet ansvarlig når tapet skyldes feil eller forsømmelse på Selskapets side.

9. Force Majeure

Freska er ikke ansvarlig for tilfeller forsinkelser eller tilfeller hvor vi ikke kan levere som en følge av force majeure. For eksempel streik, opprør, naturkatastrofer, strømbrudd eller ingen telefondekning.

10. Tolkning og utfylling av standard vilkår for Forbruker

Selskapets standard avtalevilkår tolkes og utfylles av norsk rett, herunder Håndverkertjenesteloven av 1989.

Order now and enjoy a clean home

Fast and easy order, home cleaning 435 kr/h.