VILKÅR FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Dette er Freska Norway AS standardvilkår ved avtale med virksomheter om rengjøring av næringslokaler, sist revidert den 22. september 2022.

Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende standardvilkår er gjenstand for endring og at slike endringer vil ha virkninger for eksisterende kundeforhold etter 60 dagers foregående varsel.

1. Om Selskapet

Freska Norway AS. Org. nr 916 035 659, tilbyr bl.a. rengjøring av næringslokaler (Tjenesten). Selskapet er registrert i Renholdsregisteret.

2. Bestilling, avbestilling og oppsigelse

Kunden er bundet av bestilling av Tjenesten når det foreligger en skriftlig kontrakt mellom partene. Ved avtaleinngåelse innhenter Selskapet rutinemessig kredittopplysninger om kunden. Kunden har adgang til å si opp avtalen, med 3(tre) måneders oppsigelsestid regnet fra den siste dag i måneden oppsigelsen ble sendt. Avbestilling skjer til post@freska.no. En forutsetning for nevnte oppsigelsestid er at Selskapet har bekreftet pr epost at oppsigelsen er mottatt. Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene. Tjenesten leveres ikke på helligdager mindre det foreligger egen avtale på dette. Freska påtar seg retten til å øke timeprisen med en måneds forvarsel. Om prisøkning ikke godkjennes gjelder forrige avtalte timepris ut oppsigelsestiden.

3. Om Tjenesten

Når skriftlig avtale mellom Kunden og Selskapet foreligger, skal Selskapet sørge for at Tjenesten blir utført i henhold til avtalen. Selskapet er forpliktet til å sørge for at Tjenesten blir utført på en god måte. Det vises for øvrig til Lov om håndverkertjenester av 1989. Ved utføring av Tjenesten kan Selskapet benytte samarbeidspartnere. Utførende renholder medbringer utstyr og midler som er nødvendig for utførelse av Tjenesten.

4. Vederlag og betalingsbetingelser

Vederlaget for Tjenesten blir beregnet ved avtaleinngåelse på grunnlag av Kundens ønsker og opplysninger om arealstørrelse osv. Dersom det skulle vise seg at Tjenesten har et større omfang enn Kundens opplysninger skulle tilsi, kan Selskapet justere Vederlaget i henhold til den enhver tid gjeldende prisliste for Tjenester av tilsvarende omfang. Selskapet fakturerer Kunden etterskuddsvis for påløpte kostnader avregnet den siste dag i hver måned med 10(ti) dagers forfall.

Ved avtale om at Tjenesten skal utføres som et engangsoppdrag faktureres Næringsvirksomheten straks Tjenesten er utført, med 10(ti) dagers forfall. Dersom faktura ikke betales ved forfall tilkommer forsinkelsesrente og eventuelle inkassogebyrer. Ved en eventuell rettslig inndrivelse påløper ytterligere inndrivelseskostnader. Dersom Kunden ikke betaler fakturaer fra Selskapet ved forfall har Selskapet rett til å stanse utførelsen av Tjenesten inntil fullt oppgjør finner sted.

5. Nærmere om Kundens medvirkning

Kunden plikter å medvirke slik at Tjenesten kan utføres på en god måte. Kunden skal ved avtaleinngåelse opplyse om særlige forhold som Selskapet skal ta i betraktning ved utførelsen av Tjenesten. Næringslokaler som skal rengjøres, skal være ryddet og ellers i god stand fra og med det tidligste tidspunktet når Tjenesten skal utføres. Kunden skal sørge for at Utførende renholder får adgang til næringslokalet fra og med det tidligste til og med det seneste tidspunktet for når Tjenesten skal utføres, eventuelt etter nærmere avtale med Selskapet. Kunden skal sørge for at Utførende renholder har tilgang på varmt og kaldt vann, samt strømuttak, under utførelsen av Tjenesten. Kunden skal garantere at det ikke foreligger forhold ved næringslokalet som utgjør en fare for Utførende renholder. Utførende renholder kan avbryte utførelsen av Tjenesten dersom han eller hun mener utførelsen er uforsvarlig ut fra hensynet til helse, miljø og sikkerhet. Kunden belastes fullt ut for Tjenesten selv om Tjenesten ikke kan utføres på grunn av manglende medvirkning fra Næringsvirksomheten.

6. Reklamasjon, forsinkelse og mangel

6.1 Reklamasjon Eventuelle reklamasjoner rettes til Selskapets e-postadresse post@freska.no uten ugrunnet opphold.

6.2 Mangel Mangel foreligger dersom Tjenesten ikke er utført i henhold til det Kunden kan kreve og det som ellers er avtalt. Mangel foreligger likevel ikke dersom avviket skyldes forhold på Kundens side, herunder, men ikke begrenset til Kundens manglende medvirkning.

Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom tjenesteyteren ikke blir underrettet om at mangelen påropes innen 48 timer etter utført Tjeneste. Dersom mangel foreligger kan Næringsvirksomheten kreve retting, prisavslag eller erstatning. Kundens eventuelle indirekte tap dekkes ikke.

Dersom det foreligger en mangel kan Selskapet rette mangelen innen rimelig tid. Selskapet bærer kostnaden med dette. Avslår Næringsvirksomheten slik retting bortfaller Næringsvirksomhetens krav på prisavslag.